De club

Intern Reglement

Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen vzw

Artikel 1 - Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd Wielerclub WTC De Dorpsvrienden Uitbergen vzw is opgericht op 01/08/2012 en is gevestigd te Veerstraat 7b – 9290 Berlare (vanaf 08/03/2017)
 2. Het intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.


Artikel 2 - Leden

 1. De vereniging bestaat uit: leden, bestuurders en actieve wielertoeristen, zijnde werkende en niet werkende leden .


Artikel 3 - Ereleden

 1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtingen meer jegens de onderneming (lees : vereniging) maar, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
 2. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.


Artikel 4 - Het lidmaatschap

 1. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de sportfederatie Cycling Vlaanderen vzw waaronder de club ressorteert.


Artikel 5 - Een veilige sportomgeving
Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

 1. Al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen,
 2. Te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,
 3. Sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,
 4. Te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen,
 5. Een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,
 6. Op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.


Artikel 6 - Rechten en plichten van leden
Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het intern reglement te ontvangen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.
 9. Leden wielertoeristen aanvaarden onvoorwaardelijk het clubreglement dat jaarlijks wordt vastgelegd


Artikel 7 - Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler of ander lid wordt gegeven door de tuchtcommissie van de federatie, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 3. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.
 4. Leden die het imago, de belangen, de doelstellingen…. van de club beschadigen kunnen met onmiddellijke ingang worden uitgesloten bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Op dat moment van stemming zijn alle werkende en niet-werkende leden van de vereniging stemgerechtigd.


Artikel 8 - Clubkleuren
Het clubkleuren van de vereniging bestaat uit en/of een variant van de basiskleur “zwart” aangevuld met een andere wisselende basiskleur

Artikel 9 - Bestuur

 1. Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste één ander lid, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het Bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het intern reglement of in andere reglementen:
  1. de algemene leiding van zaken;
  2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  3. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 3. Het Bestuur vergadert tenminste éénmaal per kwartaal. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.


Artikel 10 - Het Bestuur neemt ook de taken op van de “dagelijkse werking”

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen als Bestuur dat de “dagelijkse werking” ter harte neemt.. Het bestuur neemt alle beslissingen.
 2. Taken van de voorzitter:
  1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de secretaris:
  1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  2. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd;
  3. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  4. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
  5. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
 4. Taken van de penningmeester:
  1. beheert de gelden van de vereniging;
  2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  3. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  4. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  5. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.


Artikel 11 - Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af, doch elk mandaat kan stilzwijgend verlengd worden indien geen bezwaar wordt gemaakt noch door andere bestuurders, leden, of betrokkene.
 2. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.
 3. Een clublid die ook één van de hoofdsponsors is van de club (bv. kledijsponsor) kan enkel deel uit maken van de Bestuur met raadgevende stem mits voorafgaand unaniem akkoord van alle effectieve leden van de Algemene vergadering van de vzw.


Artikel 12 - Kostenvergoedingen
Het bestuur is bevoegd om aan de leden gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden.

Artikel 13 - Gebouwen van de vereniging

 1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Er wordt geopteerd om geen clubhuis te verwerven, noch op te richten. Voor alle initiatieven van de club zal gebruikt gemaakt worden van infrastructuur van derden.


Artikel 14 - Wedstrijden

 1. Leden die aan recreatieve of competitieve wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.


Artikel 15 - Sponsoring
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 16 - Wijziging van het intern reglement

 1. Het intern reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van het Bestuur en de wijziging zal meegedeeld worden op de eerstvolgende de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het intern reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het intern reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het intern reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het intern reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.


Artikel 17 - Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

Dit intern reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van de tekst op de website.

Aldus vastgesteld in het Bestuur van de vereniging de datum van 27/11/2020

Namens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter:
De Wilde Tom

De clubsecretaris:
Duquet Marc

Onze sponsors

De Dorpsvrienden © 2021 | All rights reserved